ვებინარზე განხილული თემები:

1. მცირე და საშუალო ბიზნესის მონაწილეობა საპარლამენტო თემატურ მოკვლევაში

2. საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები

3. კაპიტალის ბაზრის სტრატეგია საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ჭრილში

Share