ვებინარზე განხილულია მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის სამართლებრივი და ბიზნეს ასპექტები.

ვებინარი ფოკუსირებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთა საქმიანობის სპეციფიკაზე. ვებინარის თემატიკაა:

  • კომპანიის რეგისტრაციის მიმართ მოთხოვნები;
  • კომპანიის სახელწოდების შერჩევის მიმართ მოთხოვნები;
  • სამართლებრივი ურთიერთობა კომპანიასა და დირექტორს შორის;
  • ახალ კანონთან შესაბამისობისობაში მოყვანა;
  • კომპანიის კაპიტალის სახეები;
  • ფინანსური რესურსების მოზიდვის ინსტრუმენტები.
Share