1. ვალის მართვა

მაღალი სასესხო ვალდებულებები და კრედიტზე წვდომა მრავალი ბიზნესისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან საკითხად იქცა. ვალის ბაზრები დინამიური და რთულია. ხელსაყრელი პირობებით ახალი სესხის აღება ან არსებული სასესხო რესურსის განახლება ყველაზე ძლიერი მსესხებლებისთვისაც კი შეიძლება რთული იყოს.

მდგრადი ზრდისათვის აუცილებელია სტრატეგიული მიდგომით თქვენი კაპიტალით დაფინანსების მიზნების განსაზღვრა და თქვენს სასეხო ვალდებულებებში გარკვევა.

იხილე მეტი

კაპიტალის სწორი სტრუქტურის დანერგვა და მოქნილ და კონკურენტუნარიან დაფინანსებაზე წვდომა შესაძლობას მოგცემთ მიაღწიოთ თქვენს მოკლევადიან და გრძელვადიან მიზნებს და მაქსიმალურად გაზარდოთ თქვენი ბიზნესის ღირებულება.

2. რეაგირება კრიზისის დროს

მოთხოვნასა და მიწოდების ჯაჭვებთან დაკავშირებული გაურკვევლობა სხვადასხვა სექტორის ბიზნესში ტვირთად აწვება ლიკვიდობას. ადრე, კრიზისამდე, სრულად ჯანსაღ ბიზნესს, ახლა, კრიზისის დროოს, ხშირად კვირების ან თვეების მანძილზე ფულადი სახსრების ამოწურვის რისკი ემუქრება. ბევრი ბიზნესი გარდაუვალი ფინანსური გამოწვევების წინაშე დგას, ზოგსაც უკვე გადახდისუუნარობის პრობლემა უდგას.

იხილე მეტი

გაიაზრეთ რა მოთხოვნებია თქვენი მოკლევადიანი ფინანსური ვალდებულებების დასაკმაყოფილებლად. შეაფასეთ დაფინანსების სტრატეგიები, ვარიანტები, ბაზრები, კრედიტორები და კაპიტალის სხვა წყაროები, რათა დააკმაყოფილოთ თქვენი დაფინანსების საჭიროებები საჭირო ვადებში.

იხილე მეტი

თუ ფინანსების დეფიციტი გაქვთ, რთულ კრიზისულ გარემოში, შეიძლება აღმოჩნდეთ სიტუაციაში, როდესაც ვერ შეასრულებთ თქვენს ახლანდელ ფინანსურ ვალდებულებებს. ასეთ ვითარებაში ყურადღება უნდა მიაქციოთ ქვემოთ მოყვანილ გარემოებებს და ფაქტორებს.

იხილე მეტი

ბანკიდან ან სხვა საკრედიტო დაწესებულებიდან ფულის სესხის აღებისას, შესაძლოა ხელშეკრულებით იურიდიულად იყოთ ვალდებული გამოიყენოთ ფული მხოლოდ კონტრაქტში მითითებული მიზობრიობით. ამ ფულის სხვა მიზნებისთვის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს სასესხო ხელშეკრულების დარღვევა შესაბამისი სამართლებრივი პრობლემები.
წინა სტატია მომდევნო სტატია
გაზიარება